Djelatnosti

Zavod za hitnu medicinu Virovitičko podravske sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti obavlja slijedeće djelatnosti:

 • provodi mjere hitne medicine na području Virovitičko-podravske županije
 • osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave
 • organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Virovitičko-podravske županije
 • osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika
 • provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
 • osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti
 • sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
 • provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine
 • prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Virovitičko-podravsku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu
 • planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području
 • surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti
 • planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
 • obavlja djelatnost sanitetskog prijevoza
 • obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Virovitičko-podravske županije

Medicinska služba ostvaruje svoju djelatnost neposredno i putem Ispostava HMP:

 • Virovitica
 • Slatina
 • Orahovica
 • Pitomača
 • Voćin

U Ispostavama HMP obavljaju se djelatnosti primarne zdravstvene zaštite sa timovima koji uključuju pružanje hitne medicinske pomoći, Prijavno-dojavnu jedinicu, dežurstva, pripravnost i sanitetski prijevoz, kako slijedi:

 • timovi hitne medicine – Tim 1, Tim 2,
 • timovi Prijavno-dojavne jedinice (dispečeri),
 • timovi dežurstva,
 • timovi pripravnosti i
 • timovi sanitetskog prijevoza

Poslovi edukacije liječnika, medicinskih sestara/tehničara i vozača za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći provode se putem tečajeva propisanih Planom i programom nadležnog ministarstva i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te provođenjem edukacijsko-nastavne djelatnosti iz područja hitne medicinske pomoći u okviru Edukacijskog (Nastavnog) centra Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije.

Administrativno-stručni poslovi, pravni, kadrovski i opći poslovi, tehnički poslovi, ekonomsko-financijski i računovodstveni poslovi obavljaju se u:

 • Ravnateljstvu
 • Jedinstvenoj službi za pravne, ekonomske i tehničke poslove

Unutar Jedinstvene službe za pravne, ekonomske i tehničke poslove nalaze se tri jedinice:

 • za pravne, kadrovske i opće poslove (pravni, kadrovski i opći poslovi)
 • za računovodstvo, financije, plan i analizu (računovodstvo, knjigovodstvo, financije, plan, analiza, javna nabava i kontrola)
 • za tehničke poslove (tehnički poslovi, poslovi održavanja, poslovi zaštite na radu i zaštite od požara)