Održan osnovni tečaj za dispečere Medicinsko prijavno-dojavne jedinice Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije

U vremenu od 06.-07.travnja 2022. godine se u Zavodu za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije održavao osnovni tečaj za dispečere Medicinsko prijavno-dojavne jedinice. Trening su vodili nacionalni instruktori, voditelj treninga Robert Šafran, bacc.med.techn., Stjepan Petričević dipl.med.techn. te Alina Bajivić Radović, med. sestra.
Sukladno edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini Hrvatski zavod za hitnu medicinu izdao je pozitivno rješenje za provođenje edukacijske vježbe koja se održala sukladno svim propisanim epidemiološkim mjerama.

Medicinsko prijavno-dojavna jedinica je ključni element uspješnog djelovanja hitne medicinske službe. Njen glavni zadatak je da se na hitni medicinski poziv odazove u što kraćem vremenskom razdoblju, da u što kraćem mogućem vremenskom razdoblju sakupi bitne podatke, da ih se procijeni na odgovarajući način i na temelju dobivenih informacija donese pravilnu odluku o interveniranju na način da na mjesto događaja uputi odgovarajuće osposobljen i opremljen tim hitne medicinske službe.

Tečaj je bio dvodnevni, a sastojao se od predavanja i radionica o načinu rada i dokumentaciji u dispečerskoj službi.

Posebna je važnost posvećena radu s Hrvatskim indeksom prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu koji predstavlja smjernice za rad u medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici te se koristi u svim županijskim zavodima u Republici Hrvatskoj.

Svih osam djelatnika našeg Zavoda su uspješno položili tečaj, te dobili potvrdnice za rad od Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.